Przetargi - KTBS Kostrzyn

Przejdź do treści

Menu główne:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU  numer 1/2022

Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytacyjny) na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste niżej wymienionych nieruchomości :

 

Lp.

Numer ewidencyjny działki, obręb

Powierzchnia

nieruchomości

w m2

Numer księgi wieczystej

Położenie działki (ulica)

Forma władania -zbycia

1

080101_1.0001.584/43, obręb Osiedle Drzewice

902

GW1S/00024472/8

Drzewicka

własność

2

080101_1.0001.646/6 obręb Osiedle Drzewice

2757

GW1S/00010340/3

Drzewicka

prawo użytkowania wieczystego*

 

Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słubicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.

* Zgodnie z treścią księgi wieczystej prawo użytkowani wieczystego zostało ustanowione do dnia 05.12.2089r.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego działki 080101_1.0001.646/6 obręb Osiedle Drzewice do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielopolskim.

 

Opis nieruchomości:

- działki gruntu niezabudowane,

- działki położone są w strefie śródmiejskiej miasta,

- działki położone jest korzystnie w stosunku do tras komunikacyjnych

- działki posiadają regularny kształt , teren płaski

- otoczenie działek zdominowane jest przez zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

- działki posiadają możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjne, elektroenergetycznej,

  cieplnej, gazowej na warunkach właścicieli sieci oraz dostęp do drogi publicznej

- w granicach działek przebiegają sieci  uzbrojenia terenu, wszelkie koszty związane z ewentualną koniecznością  

   przełożenia i przebudowy instalacji podziemnych i nadziemnych ponosi nabywca nieruchomości;

- w ewidencji gruntów działki oznaczone są symbolem użytków Bp.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zabudowy:

Teren działki nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, ani obowiązkiem jego sporządzania.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kostrzyna nad Odrą, przyjętego uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr XXIX/185/21 z dnia 30 września 2021r., wyżej wymienione działki położone są w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Symbol studium: MW.

Działki posiadają decyzję o warunkach zabudowy  nr 54/04 z dnia 08.11.2004r. oraz decyzję uzupełniającą                nr 54-01/04/07 z dnia 14.05.2007r.– uzupełniająca zabudowa mieszkaniowo-usługowa,budynki mieszkalne wielorodzinne.

 

Cena wywoławcza brutto:

a) dz.080101_1.0001.584/43:

    252.150,00zł   ( słownie zł: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt 00/100)

b) dz.080101_1.0001.646/6:

    655.100,00zł  (słownie zł: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto 00/100) .

 

Łączna cena wywoławcza brutto:

907.250,00zł (słownie zł: dziewięćset siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100) .

 

W cenie wywoławczej uwzględniono podatek VAT w wysokości 23%.

Ostateczna wartość działek zostanie wyliczona po zamknięciu licytacji, z ceny osiągniętej w przetargu                       z zachowaniem proporcji ceny wywoławczych działek. (działka 584/43 - 27,79 % i działka 646/6 – 72,21%).

Licytacji podlega łączna cena wywoławcza zbywanych działek.

Cena nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Postąpienie w zł:

Ustala się wysokość postąpienia na kwotę:

9.100,00zł  ( słownie zł:  dziewięć tysięcy sto złotych 00/100 )

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin miejsce przetargu:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21.06. 2022r., o godzinie 10.00,

w siedzibie Kostrzyńskiego TBS Sp. z o.o. , Kostrzyn nad Odrą ul. Asfaltowa 2A

 

Wadium w zł.

90.725,00zł  (słownie zł: dziewięćdziesiąt  tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 00/100)

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) wpłacenie wadium na konto Kostrzyńskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. w Santander Bank     Polska S.A. I Oddział Kostrzyn nad Odrą nr 97 1090 1900 0000 0005 1001 1159 w terminie do 17.06.2022r., z dopiskiem  „wadium na przetarg działek   nr 646/6 i 584/43”.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek Kostrzyńskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o..

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia obu nieruchomości.

Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) ponadto:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej,                do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ,

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

 

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, której przedmiotem są nieruchomości objęte przetargiem :

Obie nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani zobowiązaniami i nie  ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu w granicach wynikających z ich przeznaczenia formalno-prawnego.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomości w stanie faktycznym i prawnym.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego zastosowanie mają  odpowiednie przepisy                o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca zobowiązany jest pokryć koszty notarialne i sądowe związane z kupnem nieruchomości.

Warunkiem podpisania aktu notarialnego jest wpłacenie przez nabywcę całej kwoty należnej                         za nabycie obu nieruchomości.

Kostrzyńskie  Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki, ul. Asfaltowa 2A                       w Kostrzynie nad Odrą lub telefonicznie nr 95 752 5333 lub  693 156 104.

                                                                                        Zarząd Kostrzyńskiego TBS Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  numer 1/2022

Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytacyjny) na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste niżej wymienionych nieruchomości :

Lp.    Numer ewidencyjny działki, obręb    Powierzchnia
nieruchomości
w m2    Numer księgi wieczystej    Położenie działki (ulica)    Forma władania -zbycia
1    080101_1.0001.584/43, obręb Osiedle Drzewice    902    GW1S/00024472/8    Drzewicka    własność
2    080101_1.0001.646/6 obręb Osiedle Drzewice    2757    GW1S/00010340/3    Drzewicka    prawo użytkowania wieczystego*

Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słubicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
* Zgodnie z treścią księgi wieczystej prawo użytkowani wieczystego zostało ustanowione do dnia 05.12.2089r.
Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego działki 080101_1.0001.646/6 obręb Osiedle Drzewice do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielopolskim.

Opis nieruchomości:
- działki gruntu niezabudowane,
- działki położone są w strefie śródmiejskiej miasta,
- działki położone jest korzystnie w stosunku do tras komunikacyjnych
- działki posiadają regularny kształt , teren płaski
- otoczenie działek zdominowane jest przez zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
- działki posiadają możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjne, elektroenergetycznej,
  cieplnej, gazowej na warunkach właścicieli sieci oraz dostęp do drogi publicznej
- w granicach działek przebiegają sieci  uzbrojenia terenu, wszelkie koszty związane z ewentualną koniecznością   
   przełożenia i przebudowy instalacji podziemnych i nadziemnych ponosi nabywca nieruchomości;

- w ewidencji gruntów działki oznaczone są symbolem użytków Bp.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zabudowy:
Teren działki nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, ani obowiązkiem jego sporządzania.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kostrzyna nad Odrą, przyjętego uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr XXIX/185/21 z dnia 30 września 2021r., wyżej wymienione działki położone są w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Symbol studium: MW.
Działki posiadają decyzję o warunkach zabudowy  nr 54/04 z dnia 08.11.2004r. oraz decyzję uzupełniającą                nr 54-01/04/07 z dnia 14.05.2007r.– uzupełniająca zabudowa mieszkaniowo-usługowa,budynki mieszkalne wielorodzinne.

Cena wywoławcza brutto:
a) dz.080101_1.0001.584/43:
    252.150,00zł   ( słownie zł: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt 00/100)
b) dz.080101_1.0001.646/6:
    655.100,00zł  (słownie zł: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto 00/100) .

Łączna cena wywoławcza brutto:
907.250,00zł (słownie zł: dziewięćset siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100) .

W cenie wywoławczej uwzględniono podatek VAT w wysokości 23%.
Ostateczna wartość działek zostanie wyliczona po zamknięciu licytacji, z ceny osiągniętej w przetargu                       z zachowaniem proporcji ceny wywoławczych działek. (działka 584/43 - 27,79 % i działka 646/6 – 72,21%).
Licytacji podlega łączna cena wywoławcza zbywanych działek.
Cena nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Postąpienie w zł:
Ustala się wysokość postąpienia na kwotę:
9.100,00zł  ( słownie zł:  dziewięć tysięcy sto złotych 00/100 )
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Termin miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 21.06. 2022r., o godzinie 10.00,
w siedzibie Kostrzyńskiego TBS Sp. z o.o. , Kostrzyn nad Odrą ul. Asfaltowa 2A

Wadium w zł.
90.725,00zł  (słownie zł: dziewięćdziesiąt  tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 00/100)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1) wpłacenie wadium na konto Kostrzyńskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. w Santander Bank     Polska S.A. I Oddział Kostrzyn nad Odrą nr 97 1090 1900 0000 0005 1001 1159 w terminie do 17.06.2022r., z dopiskiem  „wadium na przetarg działek   nr 646/6 i 584/43”.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek Kostrzyńskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o..
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia obu nieruchomości.
Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
2) ponadto:
- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej,                do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ,
- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, której przedmiotem są nieruchomości objęte przetargiem :
Obie nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani zobowiązaniami i nie  ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu w granicach wynikających z ich przeznaczenia formalno-prawnego.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomości w stanie faktycznym i prawnym.
Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego zastosowanie mają  odpowiednie przepisy                o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca zobowiązany jest pokryć koszty notarialne i sądowe związane z kupnem nieruchomości.
Warunkiem podpisania aktu notarialnego jest wpłacenie przez nabywcę całej kwoty należnej                         za nabycie obu nieruchomości.
Kostrzyńskie  Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki, ul. Asfaltowa 2A                       w Kostrzynie nad Odrą lub telefonicznie nr 95 752 5333 lub  693 156 104.
                                                                                        Zarząd Kostrzyńskiego TBS Sp. z o.o.
  
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego